Informacja dla Konsumentów


W celu nawiązania współpracy oraz poinformowania o głównych warunkach świadczenia usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomości, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami. 
Jednocześnie pragniemy poinformować, że firma Perfect House (zwana dalej: „Pośrednikiem”) z siedzibą w Poznaniu, adres biura (adres do korespondencji): ul. Klin 17/2, 60-602 Poznań, działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 
NIP 972 011 44 98, Regon: 300991458.

Sposoby komunikowania się z Pośrednikiem

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, informujemy, iż w celu usprawnienia komunikacji 
z Pośrednikiem oraz składania reklamacji, możliwy jest kontakt:
    a) Telefoniczny pod nr telefonów: 61 296 03 95 lub 514 753 514,
    b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@e-perfecthouse.pl
Jednocześnie zachęcamy do odwiedzenia biura Pośrednika.

Przedmiot świadczenia usług

Pośrednik zobowiązuje się do świadczenia za wynagrodzeniem na rzecz konsumenta usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, polegających na podejmowaniu czynności zmierzających do znalezienia nabywcy/najemcy na nieruchomość lub prawa związane z nieruchomością stanowiącą przedmiot umowy, albo do znalezienia nieruchomości do nabycia lub najmu bądź inne prawa związane z nieruchomością wynikające ze stosunków obligacyjnych lub rzeczowych.

Nieruchomość będąca przedmiotem świadczenia zostanie zindywidualizowana w umowie, poprzez określenie jej cech. Przez podejmowanie czynności zmierzających do znalezienia nabywcy/najemcy chętnego na zakup Nieruchomości lub zainteresowanego jej najmem, bądź też znalezienia nieruchomości, której konsument kupnem lub najmem jest zainteresowany, należy rozumieć:
    a) Dokonywanie ogłoszeń i promocji ofert konsumenta w celu doprowadzenia do sprzedaży/kupna/wynajmu/najmu Nieruchomości,
    b) Kontaktowanie z konsumentem osób zainteresowanych kupnem/sprzedażą/wynajmem/najmem Nieruchomości,
    c) Analizę potrzeb konsumenta i przedstawianie mu ofert,
    d) Dokonywanie, po uzgodnieniu z konsumentem, prezentacji Nieruchomości,
    e) Obsługę transakcji z wyszukanym i zaakceptowanym przez konsumenta nabywcą nieruchomości/właścicielem nieruchomości.

Wynagrodzenie

Sposób ustalenia wynagrodzenia:

Pragniemy poinformować, iż wynagrodzenie przysługujące Pośrednikowi w przypadku najmu/wynajmu nieruchomości stanowić będzie równowartość jednego czynszu najmu + 23% VAT, a w przypadku zakupu/sprzedaży uzgodniony indywidualnie % brutto od ceny brutto, za jaką dokonany będzie zakup/sprzedaż Nieruchomości.
Wynagrodzenie przysługujące Pośrednikowi z tytułu wykonania umowy, płatne będzie w chwili zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości.

W przypadku poprzedzenia sprzedaży umową przedwstępną, wynagrodzenie zostanie zapłacone w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 50% wynagrodzenia – płatna w dniu podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości, druga rata w wysokości 50% wynagrodzenia – płatna w chwili zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości.

W wypadku niestandardowych warunków transakcji istnieje też możliwość indywidualnego ustalenia transz 
i terminów płatności.

Koszty dodatkowe

Koszty pozyskania dokumentów niezbędnych do realizacji celu umowy obciążają konsumenta. W przypadku poniesienia ww. kosztów przez Pośrednika, konsument zobowiązany będzie zwrócić poniesione nakłady na podstawie rachunków przedstawionych przez Pośrednika w terminie 3 dni od daty przekazania mu rachunków. Poniesienie wszystkich kosztów dodatkowych musi być uzgodnione każdorazowo z konsumentem.

Wypowiedzenie umowy

Umowa pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie nieruchomości jest zawierana z konsumentem na czas nieoznaczony.

Konsument może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7-dniowego terminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać dostarczone Pośrednikowi na piśmie. W przypadku okazania osobie trzeciej nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy i podpisania przez nią „Potwierdzenia oglądania/przekazania adresu nieruchomości”, termin wypowiedzenia umowy wynosić będzie 12 miesięcy w stosunku do tych osób.

Oświadczenie konsumenta o wypowiedzeniu umowy uważa się za bezskuteczne w przypadku, gdy doszło do zbycia nieruchomości lub prawa związanego z nieruchomością stanowiącego przedmiot umowy na rzecz osoby wskazanej przez Pośrednika lub też doszło do podpisania umowy sprzedaży/kupna/wynajmu/najmu z osobą wskazaną przez Pośrednika.

Jeżeli w okresie 12 miesięcy po złożeniu przez konsumenta oświadczenia o wypowiedzeniu, zawrze on z osobą trzecią, wskazaną przez Pośrednika, umowę przedwstępną sprzedaży lub umowę sprzedaży Nieruchomości lub kupna/wynajmu/najmu, która to osoba trzecia została wskazana konsumentowi przez Pośrednika, co potwierdzone zostanie w tzw. „Potwierdzeniu oglądania/przekazania adresu nieruchomości”, konsument obowiązany będzie do zapłaty na rzecz Pośrednika wynagrodzenia umownego.

Procedura rozpatrywania reklamacji

Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@e-perfecthouse.pl lub w formie listu na wskazany adres korespondencyjny Pośrednika. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, datę zawarcia Umowy, adres lub adres e-mail konsumenta oraz opisanie uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie konsumenta związane ze składaną reklamacją.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Pośrednik zwróci się do konsumenta składającego reklamację, o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Pośrednik rozpoznaje reklamację w terminie w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej lub listem poleconym.

W przypadku odrzucenia reklamacji, Pośrednik powiadomi o tym konsumenta drogą elektroniczną lub listem poleconym podając powody tej decyzji. Konsument ma możliwość ponownego odwołania się od decyzji Pośrednika dotyczącej złożonej reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji Pośrednik może wypłacić należną kwotę konsumentowi lub spełnić inne świadczenie uzgodnione przez Strony.

Prawo odstąpienia od umowy przez Pośrednika

Pośrednikowi przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy:

    a) Konsument nie dostarczył Pośrednikowi wymaganych dokumentów, niezbędnych do wykonania niniejszej umowy,
    b) Wyjdą na jaw okoliczności faktyczne lub prawne nieujawnione przez konsumenta, z powodu których wykonanie umowy pośrednictwa w sprzedaży/najmie nieruchomości nie będzie możliwe lub będzie w znaczny sposób utrudnione.